Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi .... Qloballaşan iqtisadiyyat Azərbaycan prizmasında. B. “Nurlan ..... макро- и микроуровень: Учебное пособие.

  ier.az

большинство экономистов признают, что основной задачей макро- экономической .... В чем сходство и различие микроэкономического и макро-.

  books.ifmo.ru

Совет. Если нужно, чтобы данный макрос был всегда доступен при работе в приложении Excel, выберите вариант Личная книга макросов. При выборе ...

  works.doklad.ru

Является фундаментальным учебным центром в регионе, c углубленным изучением экономики; Учебный процесс и подготовка кадров соответствует ...

  unec.edu.az

8 Fev 2014 ... respublikada makro və mikrosəviyyəli idarəçiliyin məqsəd və mexanizmlərini ..... Açar sözlər: insan kapitalı, kreativ iqtisadiyyat, innovativ inkişaf.

  www.sdu.edu.az

17 дек 2018 ... Göstəricinin adı, 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki, 2018-ci ilin yanvar- noyabr ayları 2017-сi ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə ...

  www.stat.gov.az

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, i.e.d., professor. Rəyçilər: Arif ġəkərəli oğlu ..... Игтисадиййат ящатя даирясиня эюря микро, макро, мезо вя мего ...

  anl.az

868-871. iqtisadi nəzəriyyə kursu : iqtisadi nəzəriyyənin ümumi əsasları, mikroiqtisadiyyat,makroiqtisadiyyat, milli iqtisadiyyatın əsasları: dərs vəsaiti / a. v.  ...

  naa.az

29 июл 2011 ... Son xəbərlər,Siyasət,İqtisadiyyat,Fərman,Qanun,Sərəncam ..... Поэтому она несет в себе плоскости макро- и микроидентичности.

  azertag.az

mövzunun ad. 08.00.21. Makroiqtisadiyyat. “Üzümün sənaye emalının iqtisadi effektliliyinin yüksəldilməsi yolları”. Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı.

  www.science.gov.az

Dərslikdə mikro və makroiqtisadiyyatın əsas məsələləri kompleks və sistemləşdirilmiş formada şərh olunmuşdur. O, tədris-metodiki kompleksi şəklində tərtib edilmişdir.

  www.kitabyurdu.org

Referatlar (5113). İqtisadiyyat (1185). İqtisadi tsikl ərzində makro iqtisadi göstəricilərin dəyişilməsi.

  referat.ilkaddimlar.com

Makroiqtisadiyyat milli iqtisadiyyatın strukturunu və fəaliyyətini, eləcə də dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin bu fəaliyyətə necə təsir etdiyini öyrənən elm sahəsidir.Makroiqtisadiyyat sözü “macro” böyük, “iqtisadiyyat” sözlərinin birləşməsindən yaranıb.

  az.wikipedia.org

1.Mikroiqtisadiyyatın predmeti. Mikroiqtisadiyyat — insanlar arasında iqtisadi münasibətləri öyrənən və onların təsərrüfat fəaliyyətinin ümumi qanunauyğunluqlarını müəyyən edən...

  unec.edu.az

Makroiqtisadiyyat və milli iqtisadiyyat anlayışları bir birinə o qədər uyğundur ki, bəzən onların məzmunu eyniləşdirilir. Bu da onların bir-birinə oxşar cəhətlərinin çox olmasıdır.

  unec.edu.az

Makro iqtisadiyyat haqqinda esas anlayiwlar. Ümumi tələb və təklif. Makroiqtisadi tarazlıq.

  referat.ilkaddimlar.com

“Mikro iqtisadiyyat”dan imtahan suallari. Marketdə satışa qoyulan minlərlə əmtəələri və bu əmtəələrin alıcısı olan insanları düşünün. Bunların əsasən ahəng, nizam...

  muhaz.org

Mikroiqtisadiyyat (ingilis dilindən mikro "kiçik" deməkdir) — fərdi iqtisadi obyektlər, ev təsərrüfatlar və firmalar tərəfindən məhdud vəsaitlərin mallar və xidmətlər al-ver olunduğu bazarlarda bölünməsi haqqında qərarları araşdıran iqtisadiyyatın bölməsi.

  az.wikipedia.org

Мировые новости: